องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 

 

 


  รณรงค์ กำจัดแหล่งเพาะลูกน้ำยุงลาย ในหมู่บ้าน หมู่ท...
   

วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ ร่วมกับ กลุ่ม อสม. หมู่ที่ ๙ ตำบลกุด...

  กิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม้  ปรับสภาพภูมิทัศน์
   

วันที่ ๑๔ กันยายน  ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. อบต.กุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จัดกิจกรรมตัดแต่งกิ่งไม้ ต้นไม...

  กองทุนหลักประกันสุขภาพ ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนิน...
   

วันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๕ กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเ...

  โครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
   

วันที่ 6 กันยายน 2565อบต.กุดจอก ได้จัดทำโครงการส่งเสริมอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด... 
หมู่เฮาชาวอีสานโฮมใจไปเลือกตั้ง
การกำจัดของเสียตามหลัก 3Rs
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560