องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

กองการศึกษา

 
 นางอนงค์นาฏ    บุญผุด
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา
     
  นางสาวนิตยา  กระฉอดนอก
 
  นักวิชาการศึกษาปฎิบัติการ  
 
 
     
  นายอมรินทร์  แป้นนอก  
  เจ้าพนักงานธุรการ
 
 


     
นางสมมาศ  แป้นนอก นางทองอ่อน  ปุริโส
นางรุณนี  ดวงเพ็ชรแสง
ครู คศ.1  ศพด.ดอนแร้ง ครู คศ.2 ศพด.หนองเซียงโข่ ครู คศ.1  ศพด.งิ้วใหม่
     
  นางจันทร์เพ็ญ  แหมไธสงค์  
  ครู คศ.1  ศพด.โคกเพ็ด  
 
 
     
นางสาวจิราพร   เข็มเหล็ก นางแสนพันธ์   พรไตร นางไพจิตร   บับใหม่
ผู้ช่วยครู ดูแลเด็ก ศพด.ดอนแร้ง
ผู้ช่วยครู ดูแลเด็ก ศพด.หนองเซียงโข่ ผู้ช่วยครู ผู้ดูแลเด็ก ศพด.โคกเพ็ด
     
  นางสุรัตน์  ดงหงษ์  
  ผู้ช่วยครู ดูแลเด็ก ศพด.งิ้วใหม่