องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

กองสวัสดิการสังคม

 
นายจตุรวิธ  ต่อชีพ
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
นางสาวปนิดา เสาทองหลาง
 นักพัฒนาชุมชน

 
     
   นางสีไพร  แป้นนอก  
   ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ