องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 47 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๕ [ 1 ก.ค. 2565 ]31
2 ประชาสัมพันธ์กฎหมายอนุบัญญัติ [ 27 เม.ย. 2565 ]59
3 กฏหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมาย [ 27 เม.ย. 2565 ]56
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจ่ายได้ ผฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 15 มี.ค. 2565 ]56
5 พระราชกฤษฎีกากำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 [ 29 ธ.ค. 2564 ]57
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน การจัดกิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกีฬา และการแข่งขันกีฬาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 [ 30 พ.ย. 2564 ]57
7 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๔ [ 11 มิ.ย. 2564 ]51
8 กฏกระทรวง กำหนดแบบคำขออนุญาต ใบอนุญาต ใบรับรอง คำสั่ง และแบบหนังสือตามกฏหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]61
9 กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การรอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต การโอนใบอนุญาต การออกใบรับรอง และการออกใบแทนตำมกฎหมายว่าด้วยกำรควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๔ [ 21 เม.ย. 2564 ]53
10 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ [ 25 มี.ค. 2564 ]62
11 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๖๓ [ 26 ต.ค. 2563 ]56
12 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕ ๖ ๒ [ 8 พ.ค. 2563 ]54
13 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเบิกค่าใช้จ่าย พ.ศ. 2562 [ 2 มี.ค. 2563 ]53
14 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 [ 13 ม.ค. 2563 ]54
15 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ [ 9 ม.ค. 2563 ]53
16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] [ 8 ม.ค. 2563 ]60
17 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 7 ม.ค. 2563 ]54
18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ( แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ฉบับที่ ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 [ 7 ม.ค. 2563 ]56
19 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๙ [ 6 ม.ค. 2563 ]57
20 ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ , ระเบียบว่าด้วยการโอนงบประมาณรายจ่ายบูรณาการและงบปรมาณรายจ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยรับงบประมาณ พ.ศง๒๕๖๒ และระเบียบว่าด้วยการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ [ 23 ก.ย. 2562 ]51
 
หน้า 1|2|3