องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 31 มี.ค. 2566 ]4
2 คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด ผู็อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 28 มิ.ย. 2565 ]22
3 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 21 มิ.ย. 2565 ]24
4 คำสั่ง เรื่องการมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบ ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 1 มิ.ย. 2565 ]22
5 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ [ 17 ม.ค. 2565 ]19
6 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๔)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 14 ม.ค. 2565 ]23
7 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ก.ย. 2564 ]22
8 คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ของสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 14 ก.ย. 2564 ]22
9 คำสั่ง เรื่อง กำหนดงานและหน้าที่ความรับผิดชแบของหน่วยตรวจสอบภายใน [ 14 ก.ย. 2564 ]26
10 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบภายในกองสวัสดิการสังคม [ 14 ก.ย. 2564 ]22
11 คำสั่ง เรื่อง การมอบหมายการปฏิบัติงานและการแบ่งสายงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบของพนักงานจ้างภายในกองการศึกษา ศาสนาและวัฒธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 14 ก.ย. 2564 ]20
12 คำสั่ง เรื่อง การแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายในกองคลัง [ 14 ก.ย. 2564 ]24
13 คำสั่ง เรื่อง มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง [ 14 ก.ย. 2564 ]24
14 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่องหลักเกณฑืและเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งขององค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ ๓)พ.ศ.๒๕๖๔ [ 6 ก.ค. 2564 ]24
15 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี พ.ศ.๒๕๖๔ -๒๕๖๖ [ 16 มิ.ย. 2564 ]23
16 การกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก [ 15 มิ.ย. 2564 ]25
17 แผนอัตรากำลัง ๓ ปี ประจำปี ๒๕๖๔-๒๕๖๖ [ 11 มิ.ย. 2564 ]23
18 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]23
19 แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 [ 28 ก.ย. 2563 ]23
20 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล การปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างประจำ อยู่ในระดับดีเด่น ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 (1 เมษายน 2563 ) [ 7 เม.ย. 2563 ]22
 
หน้า 1|2