องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 


 

  ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗
   

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๗ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖...

  โครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พน...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการพัฒนาศักยภาพ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลู...

  โครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรร...
   

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัดโครงการอบรมวินัยจริยธรรม และความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีง...

  ประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน
   

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐.น ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก งานป้องกันฯจัดประชุมคณะก...

ประชาสัมพันธ์คู่มือบริการประชาชน งานบริการออนไลน์ (E-Service)... [ 2 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ QR Code LINE OFFICAIL ACCOUNT องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก บริการประชาชน ... [ 1 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
แบบรายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธิ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน (แบบ2)อ...... [ 29 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง “สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2567” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกช...... [ 8 ธ.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ขอเชิญร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 30 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่องการรับโอน(ย้าย) พนักงานส่วตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง... [ 20 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕...... [ 15 พ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอ...... [ 4 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2566... [ 2 ต.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศประชาสัมพันธ์รายงานงบการเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2566... [ 5 ก.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 16 ส.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 27 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธฺเชิญชวน ผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๖... [ 10 ก.ค. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลกุดจอก... [ 29 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเลกทรอนิกส์ ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ในช่องทางเว็บไซต์ อบต.กุดจอก... [ 23 มิ.ย. 2566 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ม.3 สายโคกเพ็ด-ตะกุดขอน... [ 27 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยการปูผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอน...... [ 22 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว)... [ 20 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.4 บ้านโสก (สายทิศตะวันตกเรียบคลองอีสานเขียว)... [ 19 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11 (สายถนน 202-หนองถั่วแปบ)... [ 19 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก ม.11 (สายถนน 202-หนองถั่วแปบ)... [ 19 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะโครงการก่อสร้างถนนคสล.บ้านหนองเซียงโข่ ม.5 (สายบ้านหนองเซียงโข่-บ้านโนนแดง)... [ 5 ก.พ. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.ม.5 บ้านหนองเซียงโข่ ... [ 29 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกเพ็ด ม.3 (สายป่าช้าบ้านโสก-บ้านหนองเซียงโข่)... [ 25 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกเพ็ด ม.3 (สายป่าช้าบ้านโสก-บ้านหนองเซียงโข่)... [ 22 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนดิน บ้านงิ้วใหม่ ม.1 (สายหนองน้อย-ทิศเหนือหมู่บ้าน)... [ 18 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนนดิน ม.1 บ้านงิ้วใหม่ (สายรอบหนองน้อย-ทิศเหนือหมู่บ้าน)... [ 15 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนนคสล. บ้านโสก ม.4-ม.3... [ 10 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสร้างฐานประปาทรงแชมเปญ ขนาด 12 ลบ.ม.สำนักงาน อบต.กุดจอก... [ 10 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
ประกาศราคากลางก่อสร้างถนน คสล.บ้านโสก ม.4 (สายบ้านโสก-บ้านโคกเพ็ด)... [ 8 ม.ค. 2567 ]
.........................................................................................................................................................................................
อันตรายของการคลอดก่อนกำหนด
ปริยัติสดใส ห่างไกลควันบุหรี่
โครงการถังขยะเปืยกลดโลกร้อน
 

 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560