องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
  ประชุมพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ประจำเดือนพฤษภาค...[วันที่ 2022-05-10][ผู้อ่าน 106]
 
  สำรวจบ้านเรือนของประชาชนที่ได้รับความเสียหายจากเหต...[วันที่ 2022-05-05][ผู้อ่าน 99]
 
  ประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก[วันที่ 2022-04-22][ผู้อ่าน 97]
 
  ประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัย ที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ปร...[วันที่ 2022-04-19][ผู้อ่าน 117]
 
  ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนาองค์การบริห...[วันที่ 2022-04-08][ผู้อ่าน 125]
 
  กิจกรรมล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน การเป็นข้าราชการที่ดี...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 230]
 
  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะ จิตอาสาเราทำความดีด้ว...[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 196]
 
  โครงการเชิดชูเกียรติ บุคคลต้นแบบ[วันที่ 2022-03-18][ผู้อ่าน 164]
 
  ประชุมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน (อปพร.)ประจำปี ๒...[วันที่ 2022-03-17][ผู้อ่าน 199]
 
  ประชุมพนักงาน ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕[วันที่ 2022-03-10][ผู้อ่าน 189]
 
  สูบน้ำเข้าสระประปา หมู่ที่ ๑๒ ตำบลกุดจอก เพื่อป้อง...[วันที่ 2022-03-07][ผู้อ่าน 179]
 
  กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์[วันที่ 2022-03-02][ผู้อ่าน 164]
 

|1|2|3หน้า 4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35|36