องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่


ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ตามพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ตามพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ