องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
การให้คุณให้โทษและการสร้างขัวญกำลังใจ


ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศง๒๕๖๒ และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอ.อบต. เรื่องมาตรบานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ประกาศ ก.จ.,ก.ท.และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย (ฉบับที่ ๓) พ.ศง๒๕๖๒ และประกาศ ก.จ.,ก.ท.และอ.อบต. เรื่องมาตรบานทั่วไปเกี่ยวกับการให้ออกจากราชการ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ