องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 28 ม.ค. 2565 ]1
2 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ [ 27 ม.ค. 2565 ]1
3 แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พ.ศ. 2561 [ 10 พ.ค. 2562 ]24
4 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแกบุคลากรทั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล ตามพรบ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2542 [ 10 เม.ย. 2562 ]26
5 ประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง [ 10 พ.ค. 2561 ]28