องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 5 กันยายน 2560

ติดต่อ - สอบถาม

  ชื่อ + นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง
  ตำแหน่ง + นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ + admin@kudjok.go.th
   
  ชื่อ + พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์   เพ็งที
  ตำแหน่ง + ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ + admin@kudjok.go.th
   
  ชื่อ + นายณัฐพร   หน่วงกระโทก
  ตำแหน่ง + รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ + admin@kudjok.go.th
   
  ชื่อ + นายชานน ไกรกลาง
  ตำแหน่ง + หัวหน้าสำนักปลัด
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ + admin@kudjok.go.th
   
  ชื่อ + นางนันท์นภัส  ตระกูลเสถียร
  ตำแหน่ง + ผู้อำนวยการกองคลัง
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ + admin@kudjok.go.th
   
  ชื่อ + นายณัฐพร   หน่วงกระโทก
  ตำแหน่ง + รองปลัด อบต.
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ + admin@kudjok.go.th
   
  ชื่อ + นายจตุรวิธ  ต่อชีพ
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ +
admin@kudjok.go.th
  ชื่อ + นางอนงค์นาฏ    บุญผุด
  ตำแหน่ง +
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
  โทรศัพท์ + 044-009825
  อีเมล์ +
admin@kudjok.go.th