องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖


สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๖ ในที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก ชั้น ๒ เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี ๒๕๖๖ (ครั้งที่ ๑) และพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณ ประจำปี ๒๕๖๖ ตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ และเรื่องอื่นๆ

2023-05-25
2023-05-17
2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22