องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance


องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก จัด กิจกรรมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance วันที่ ๙ ธันวาคม ของทุกปี วันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) ภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก โดย นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะผู้บริหาร นายพงษ์ศิลป์ พุทไธสงประธานสภา นายพุทธศรี เรืองศรี รองประธานสภา และสมาชิกสภา อบต. พันจ่าเอกธัญพิสิษฐ์ เพ็งที ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ข้าราชการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น ร่วมกันเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล อันจะทำให้ประชาชน เกิดความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ในวันศุกร์ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก
2023-02-24
2023-02-17
2023-01-25
2023-01-25
2023-01-16
2023-01-14
2022-12-29
2022-12-22
2022-12-09
2022-12-09