องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


กิจกิรรมแสดงเจตจำนงค์ ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zoro Tolerance)


วันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ นายสมศักดิ์ เสาทองหลาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก พร้อมคณะ ข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงค์ ในการบริหารงาน และร่วมปฏิญาณตน แสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รับชัน (Zoro Tolerance) พร้อมกับ โครงการให้ความรู้ทางการกฎหมายเเก่ประชาชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยงานนิติการ สำนักปลัด อบต.กุดจอก ดำเนินกิจกรรม โครงการฯ ซึ่งมีประชาชน ผู้นำชุมชนที่เข้าร่วมอบรมด้านกฏหมาย ร่วมกิจกรรมครี้งนี้ ด้วย ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก

2022-09-21
2022-09-14
2022-09-08
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19
2022-07-05