องค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา : www.kudjok.go.th
 
 
 


ประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


  1. สำนักงานปลัด จัดโครงการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอกซึ่งออกตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 คือ 1. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง ตลาด พ.ศ. 2564 2. ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดจอก เรื่อง การจำหน่ายสินค้าในทางหรือที่สาธารณะ พ.ศ. 2564ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางบ้าน ทุกหมู่บ้าน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติฯ ซึ่งอาจมีผลกระทบและมีส่วนได้เสียต่อวิถีชีวิต ของประชาชน เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน เพื่อประกอบการพิจารรา ดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติ ดังกล่าว
  2. สำนักปลัด ดำเนินการลงพื้นที่ประชาคมท้องถิ่น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ระหว่างวันที่ 28 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลากลางบ้าน ทุกหมู่บ้าน วัตถุประสงค์เพื่อ แจ้งแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น รับทราบปัญหา ความต้องการประเด็นการพัฒนา ของแต่ละชุมชน และนำมากำหนดแนวทางจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อไป
2022-09-21
2022-09-14
2022-09-08
2022-09-07
2022-08-31
2022-08-31
2022-08-30
2022-08-26
2022-08-19
2022-07-05